อานาปานสติ … เป็นสุขวิหารระงับได้ซึ่งอกุศล

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธินี้แล อัน Continue reading อานาปานสติ … เป็นสุขวิหารระงับได้ซึ่งอกุศล

อานาปานสติสมาธิ … เป็นสุขวิหารในปัจจุบัน

ส่วนภิกษุทั้งหลายเหล่าใด เป็นอรหันต์ สิ้ Continue reading อานาปานสติสมาธิ … เป็นสุขวิหารในปัจจุบัน

อานาปานสติสมาธิ … เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเหล่าใดยังเป็นเสขะ  Continue reading อานาปานสติสมาธิ … เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย

อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย

..อานนท์ !  อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจ – ไม่เ Continue reading อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย

พินัยกรรม ของ “พระสังฆบิดา”

ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ ตถาคต ขอเตือนพวกเธอ Continue reading พินัยกรรม ของ “พระสังฆบิดา”