ปฏิจจสมุปบาท สายการเกิด

กฏอิทัปปัจจยตา : หัวใจปฏิจจสมุปบาท

ความเพลินเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์

บทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียร

ธรรมก็ดีวินัยก็ดีจักเป็นศาสดา

มีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ

สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ

เหตุให้ต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฏ

เครื่องนำไปสู่ภพ

ภพ