ทรงขนานนามพระองค์เองว่า “พุทธะ”

(การสนทนากับโหณพราหมณ์,   เริ่มในที่นี้ด Continue reading ทรงขนานนามพระองค์เองว่า “พุทธะ”

ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน

ภิกษุ  ท. !  เราแล เป็นผู้ฉลาดในเรื่องโล Continue reading ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน

ธรรมชาติ ๓ อย่าง ทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลก

ภิกษุ ท. !     ถ้าธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่าน Continue reading ธรรมชาติ ๓ อย่าง ทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลก

พระตถาคตเกิดขึ้น แสดงธรรมเพื่อความรำงับ, ดับ, รู้

ภิกษุ ท. !     ตถาคต  เกิดขึ้นแล้ว ในโลก Continue reading พระตถาคตเกิดขึ้น แสดงธรรมเพื่อความรำงับ, ดับ, รู้

พระตถาคตเกิดขึ้นในโลกเพื่อแสดงแบบแห่งการครองชีวิตอันประเสริฐแก่โลก

ภิกษุ ท. !     ตถาคตเกิดขึ้นในโลก นี้  เ Continue reading พระตถาคตเกิดขึ้นในโลกเพื่อแสดงแบบแห่งการครองชีวิตอันประเสริฐแก่โลก

พระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลก

พราหมณ์เอย !  มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง กลางค Continue reading พระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลก

การมีธรรมของพระตถาคตอยู่ในโลก คือความสุขของโลก

ภิกษุ ท. ! เมื่อพระสุคตก็ดี ระเบียบวินัย Continue reading การมีธรรมของพระตถาคตอยู่ในโลก คือความสุขของโลก

โลกที่กำลังมัวเมา ก็ยังสนใจในธรรมของพระตถาคต

ภิกษุ ท. !     เพราะเหตุที่ตถาคต ผู้อรหั Continue reading โลกที่กำลังมัวเมา ก็ยังสนใจในธรรมของพระตถาคต

การปรากฏของพระตถาคต มีได้ยากในโลก

ภิกษุ ท. ! การมาปรากฏของ บุคคลเอก (ไม่มี Continue reading การปรากฏของพระตถาคต มีได้ยากในโลก

โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว

อานนท์ ! ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะนั้น Continue reading โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว