อาการที่ยุ่งยากที่สุดของปฏิจจสมุปบาท คือ อาการของตัณหา

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ! เราจักแสดงซึ่งตัณหา Continue reading อาการที่ยุ่งยากที่สุดของปฏิจจสมุปบาท คือ อาการของตัณหา

คนไม่ทิ้งธรรม ๑

ภิกษุ ท. !    ในทิศใด  พวกภิกษุ  มีความพ Continue reading คนไม่ทิ้งธรรม ๑

สัมมาทิฏฐิเป็นรุ่งอรุณแห่งกุศลธรรม

ภิกษุ ท. !     เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นม Continue reading สัมมาทิฏฐิเป็นรุ่งอรุณแห่งกุศลธรรม

ผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรค

ภิกษุผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรคอันประ Continue reading ผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรค

เพราะความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับ แห่งเวทนา

เพราะความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับ แห่งเ Continue reading เพราะความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับ แห่งเวทนา

เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้รู้ลมหายใจอันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต

ราหุล ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว กระ Continue reading เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้รู้ลมหายใจอันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต