บ่วงแห่งมาร

สุข ทุกข์ ที่เราได้ประสบมาแล้ว

ห้ามผู้อื่นให้ทาน ชื่อว่าไม่ใช่มิตร

วาจาของสัปปบุรุษ


เหตุเจริญและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ 4 ประการ