กิจของชาวนา

กิจของชาวนา

ภิกษุ ท. !    กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะต้องทำก่อน (แห่งการได้มา
ซึ่งข้าวเปลือก)   มีสามอย่างเหล่านี้.   สามอย่างอะไรบ้างเล่า ?    สามอย่างคือ
คฤหบดีชาวนาในโลกนี้   ไถ  คราด   พื้นที่นาให้ดีเสียก่อน,    ครั้นแล้วปลูกพืชลง
ในเวลาอันควร,    ครั้นแล้ว    ไขน้ำเข้าบ้าง    ไขน้ำออกบ้าง    ตามคราวที่สมควร.
ภิกษุ ท. !         กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะต้องทำก่อน     (แห่งการได้มาซึ่งข้าวเปลือก)     มีสามอย่างเหล่านี้แล  ;

ภิกษุ ท. !    ฉันใดก็ฉันนั้น :   กิจที่ภิกษุจะต้องทำก่อน (แห่งการได้มาซึ่ง
มรรคผล)  มีสามอย่างเหล่านี้.   สามอย่างอะไรกันเล่า ?  สามอย่างคือการสมาทาน
การปฏิบัติในศีลอันยิ่ง,    การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง,     และการสมาทาน
การปฏิบัติในปัญญาอันยิ่ง.    ภิกษุ ท. !    กิจที่ภิกษุจะต้องทำก่อน  (แห่งการได้มา
ซึ่งมรรคผล)     มีสามอย่างเหล่านี้แล.

ภิกษุ ท. !    เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้   พวกเธอทั้งหลาย    พึงสำเหนียกใจ
ไว้ว่า    “ความพอใจของเราจักต้องเข้มงวดพอ    ในการสมาทานการปฏิบัติใน
ศีลอันยิ่ง,     ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง      และในการสมาทานการ
ปฏิบัติในปัญญาอันยิ่ง”    ดังนี้      ภิกษุ ท. !     พวกเธอทั้งหลาย   พึงสำเหนียกใจ
ไว้อย่างนี้  แล.

ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ หมวดที่ ๑๐ ว่าด้วย การมีศีล หน้าที่ ๒๑๓/๔๖๖

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน