สิ่งที่เรียกว่ากามคุณและกามสุข

อานนท์ !     กามคุณ  ๕  อย่างเหล่านี้   Continue reading สิ่งที่เรียกว่ากามคุณและกามสุข

การบรรพชาของเราเอง ก็จักไม่เป็นหมันเปล่า แต่จักมีผลมีกำไรแก่เรา

ภิกษุ ท. !    เมื่อเธอทั้งหลาย   มีชื่อว Continue reading การบรรพชาของเราเอง ก็จักไม่เป็นหมันเปล่า แต่จักมีผลมีกำไรแก่เรา

“สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้

“แน่ะเธอ ! ที่สุดโลก แห่งใด  อันสัตว์ไม่ Continue reading “สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้

คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๒)

ช่างไม้ทั้งหลาย ! อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธ Continue reading คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๒)

คนไม่ทิ้งธรรม ๑

ภิกษุ ท. !    ในทิศใด  พวกภิกษุ  มีความพ Continue reading คนไม่ทิ้งธรรม ๑

ผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรค

ภิกษุผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรคอันประ Continue reading ผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรค

อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย

..อานนท์ !  อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจ – ไม่เ Continue reading อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย

พินัยกรรม ของ “พระสังฆบิดา”

ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ ตถาคต ขอเตือนพวกเธอ Continue reading พินัยกรรม ของ “พระสังฆบิดา”