ผู้ช่วยให้รู้อริยสัจ นับเนื่องอยู่ในบุคคลผู้มีอุปการะมาก

ภิกษุ ท. !       บุคคลมีอุปการะมากต่อบุคคล  สามจำพวกเหล่านี้   มีอยู่.
สามจำพวกเหล่าไหนเล่า ?

ภิกษุ ท. !       บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว       ได้เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้า
เป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ.

ภิกษุ ท. !   บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลนี้.
ภิกษุ ท. !      ข้ออื่นอีก,    บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว     ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า
“นี้  ทุกข์,   นี้  ทุกขสมุทัย,  นี้  ทุกขนิโรธ,  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ดังนี้.

ภิกษุ ท. !  บุคคลนี้  ชื่อว่ามีอุปการะมากต่อบุคคลนี้.
ภิกษุ ท. !      ข้ออื่นอีก,      บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว       ได้ทำให้แจ้งซึ่ง
เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง     ในทิฏฐธรรม    เข้าถึงแล้วแลอยู่.

ภิกษุ ท. !       บุคคลนี้ชื่อว่ามีอุปการะมากต่อบุคคลนี้.
ภิกษุ ท. !      บุคคล  ๓   จำพวกเหล่านี้แล   ชื่อว่าบุคคลผู้มีอุปการะมากต่อบุคคล.
ภิกษุ ท. !      เรากล่าวว่า    ไม่มีบุคคลอื่นที่มีอุปการะมากต่อบุคคล
ยิ่งไปกว่าบุคคล ๓ จำพวกนี้.

ภิกษุ ท. !      สำหรับบุคคล ๓  จำพวกนั้น  บุคคลจะกระทำปฏิการะได้โดยง่ายหามิได้
แม้ด้วยการอภิวาท  การลุกขึ้นยืนรับ  การทำอัญชลี  การทำสามีจิกรรม
และการตามถวายซึ่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจยเภสัชชบริขาร, แล.
– ติก. อํ. ๒๐/๑๕๕/๔๖๓.
อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๑
ภาคนำ ว่าด้วย ข้อความที่ควรทราบก่อนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ หน้าที่ ๗๑/๘๑๗

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *