การรู้อริยสัจ ไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยทั้งในอดีต อนาคต ปัจจุบัน ล้วนมีการประกาศอริยสัจ ตามเป็นจริง

ภิกษุ ท. !       ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต, Continue reading การรู้อริยสัจ ไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยทั้งในอดีต อนาคต ปัจจุบัน ล้วนมีการประกาศอริยสัจ ตามเป็นจริง

อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะพรหมจรรย์

ภิกษุ ท. !     เราจักแสดงซึ่ง พรหมจรรย์ Continue reading อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะพรหมจรรย์

ผู้ช่วยให้รู้อริยสัจ นับเนื่องอยู่ในบุคคลผู้มีอุปการะมาก

ภิกษุ ท. !       บุคคลมีอุปการะมากต่อบุค Continue reading ผู้ช่วยให้รู้อริยสัจ นับเนื่องอยู่ในบุคคลผู้มีอุปการะมาก

อัฏฐังคิกมรรคสำเร็จได้ด้วยอัปปมาทยอดแห่งกุศลธรรม

ภิกษุ ท. !     สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้า Continue reading อัฏฐังคิกมรรคสำเร็จได้ด้วยอัปปมาทยอดแห่งกุศลธรรม

ธรรมเป็นรุ่งอรุณแห่งอัฏฐังคิกมรรค

ภิกษุ ท. !     เมื่อดวงอาทิตย์กำลังขึ้น Continue reading ธรรมเป็นรุ่งอรุณแห่งอัฏฐังคิกมรรค

ลำดับการปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล

ภิกษุ ท. !     เราย่อมไม่กล่าวการประสบคว Continue reading ลำดับการปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล

มัชฌิมาปฏิปทา (พื้นฐานทั่วไป)

ภิกษุ ท. !     มีสิ่งที่แล่นดิ่งสุดโต่งอ Continue reading มัชฌิมาปฏิปทา (พื้นฐานทั่วไป)

มัชฌิมาปฏิปทา ในฐานะเหตุให้เกิดจักษุและญาณเพื่อนิพพาน

ภิกษุ ท. !     ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง Continue reading มัชฌิมาปฏิปทา ในฐานะเหตุให้เกิดจักษุและญาณเพื่อนิพพาน

อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะเป็นหนทางแห่งการกำหนดรู้ทุกข์

ภิกษุ ท. !     ถ้าปริพพาชกเดียรถีย์อื่นถ Continue reading อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะเป็นหนทางแห่งการกำหนดรู้ทุกข์