การมีธรรมของพระตถาคตอยู่ในโลก คือความสุขของโลก

ภิกษุ ท. ! เมื่อพระสุคตก็ดี ระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดี ยังคงมีอยู่ในโลกเพียงใด
อันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุข ของชนเป็นอันมาก
เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข
แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย,  อยู่เพียงนั้น.

ภิกษุ ท. !     พระสุคตนั้นคือใครเล่า ? คือตถาคต บังเกิดขึ้นในโลกนี้
เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเอง ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปดี รู้แจ้งโลก
เป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้เบิกบานแล้ว
จำแนกธรรมออกสอนสัตว์.  นี้คือ  พระสุคต.

ภิกษุ ท. !     ระเบียบวินัยของพระสุคตนั้นคืออะไรเล่า ? คือตถาคตนั้น
แสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด, ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถะ
พร้อมทั้งพยัญชนะ  บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง.
ธรรมที่ตถาคตแสดง  พรหมจรรย์ที่ตถาคตประกาศ  นี้แล  คือ  ระเบียบวินัยของพระสุคต.

ภิกษุ ท. !     เมื่อพระสุคตก็ดี  ระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดี  ยังคงมีอยู่ในโลกเพียงใด
อันนั้น ก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก  เพื่อความสุขของชนเป็นอันมาก
เพื่ออนุเคราะห์แก่โลก,  เพื่อประโยชน์  เพื่อความเกื้อกูล  เพื่อความสุข
แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย,  อยู่เพียงนั้น.

 

พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
ภาคนำ ข้อความให้เกิดความสนใจในพุทธประวัติ หน้าที่ ๙/๖๑๔

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *