กิจของภิกษุ

ภิกษุทั้งหลาย !
กิจของคหบดีชาวนา
ที่เขาจะต้องรีบทำ
มีสามอย่างเหล่านี้

สามอย่างอะไรบ้างเล่า ?
สามอย่าง คือ

คหบดีชาวนารีบ ๆ
ไถคราดพื้นที่นา
ให้ดีเสียก่อน

ครั้นแล้วก็รีบ ๆ
ปลูกพืช

ครั้นแล้วก็รีบ ๆ
ไขน้ำเข้าบ้าง
ไขน้ำออกบ้าง

ภิกษุทั้งหลาย !
กิจของคหบดีชาวนา
ที่เขาจะต้องรีบทำ
มีสามอย่างเหล่านี้ แล

แต่ว่า
คหบดีชาวนานั้น
ไม่มีฤทธิ์หรืออานุภาพ
ที่จะบันดาลว่า

ข้าวของเรา
จงงอกในวันนี้
ตั้งท้องพรุ่งนี้
สุกมะรืนนี้
ดังนี้ได้เลย

ที่แท้
ย่อมมีเวลาที่ข้าวนั้น
เปลี่ยนแปรสภาพ
ไปตามฤดูกาล ย่อมจะ

งอกบ้าง
ตั้งท้องบ้าง
สุกบ้าง

ภิกษุทั้งหลาย !
ฉันใดก็ฉันนั้น
กิจของภิกษุ
ที่เธอจะต้องรีบทำ
มีสามอย่างเหล่านี้

สามอย่างอะไรบ้างเล่า ?
สามอย่าง คือ

การสมาทาน
การปฏิบัติในศีลอันยิ่ง

การสมาทาน
การปฏิบัติในจิตอันยิ่ง

และ

การสมาทาน
การปฏิบัติในปัญญาอันยิ่ง

ภิกษุทั้งหลาย !
กิจของภิกษุ
ที่เธอจะต้องรีบทำ
มีสามอย่างเหล่านี้ แล

แต่ว่า
ภิกษุนั้น
ก็ไม่มีฤทธิ์หรืออานุภาพ
ที่จะบันดาลว่า

จิตของเรา
จงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไม่มีอุปาทานในวันนี้
หรือพรุ่งนี้
หรือมะรืนนี้
ดังนี้ได้เลย

ที่แท้
ย่อมมีเวลาที่เหมาะสม
เมื่อภิกษุนั้น

ปฏิบัติไปแม้ในศีลอันยิ่ง
ปฏิบัติไปแม้ในจิตอันยิ่ง
และ
ปฏิบัติไปแม้ในปัญญาอันยิ่ง

จิตก็จะหลุดพ้นจาก
อาสวะทั้งหลาย
เพราะไม่มีอุปาทานได้เอง

ฉบับ ๑ ตามรอยธรรม ว่าด้วยเรื่อง ตั้งหน้าทำก็แล้วกัน หน้า ๑๑๓ – ๑๑๔

http://www.buddha-quote.com/?p=1096

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *