ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว

จุนทะ !          ในบัดนี้เราแล   เป็นศาสดา    บังเกิดขึ้นในโลก   เป็น
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ,   อนึ่ง   ธรรม   เราได้กล่าวไว้ดีแล้ว ได้ประกาศไว้ดีแล้ว
เป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากห้วงทุกข์    เป็นไปพร้อมเพื่อความสงบรำงับ      ชื่อว่า
ประกาศไว้แล้ว   โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,    อนึ่ง  สาวกทั้งหลาย  เราก็ได้สอน
ให้รู้แล้วในสัทธรรม,     พรหมจรรย์อันบริบูรณ์สิ้นเชิง       สำหรับสัตว์เหล่านั้น
เราได้กระทำให้แจ่มแจ้ง      ทำให้เป็นของหงาย    (เข้าใจได้ทันที)      ทำให้เป็น
บทสงเคราะห์ ทำให้เป็นสิ่งประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์  พอเพียงเพื่อให้ประกาศได้
ดีด้วย    โดยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  (สืบไป)  แล้ว.       จุนทะ !   ในบัดนี้เรา
เป็นศาสดาที่แก่เฒ่า   รู้ราตรีนาน   บวชนาน  มีวัยยืดยาวผ่านไปแล้ว  โดยลำดับ.
จุนทะ!     ในบัดนี้     ภิกษุผู้เถระ   ผู้เป็นสาวกของเรา  ก็มีอยู่   ล้วนเป็น
ผู้ฉลาด   เป็นผู้จูงได้    เป็นผู้แกล้วกล้า    ลุธรรมเป็นเครื่องเกษมจากโยคะแล้ว;

สามารถจะบอกสอนสัทธรรม       สามารถข่มขี่ถ้อยคำอันเป็นข้าศึกที่บังเกิดแล้ว
ให้สงบราบคาบโดยธรรม      แล้วแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าอัศจรรย์ได้.
จุนทะ !        ในบัดนี้     ภิกษุผู้ปูนกลาง,    ผู้ใหม่,  ผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่.
จุนทะ !    ในบัดนี้ภิกษุณีผู้เถระ,   ผู้ปูนกลาง,  ผู้ใหม่,  ผู้เป็นสาวิกาของเราก็มีอยู่.
จุนทะ !   ในบัดนี้    อุบาสก  ผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มขาว    ประพฤติพรหมจรรย์
ผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่,    ผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มขาว  ยังบริโภคกามผู้เป็นสาวก
ของเราก็มีอยู่.     จุนทะ !    ในบัดนี้  อุบาสิกา  ผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มขาวประพฤติ
พรหมจรรย์,   และพวกที่ยังบริโภคกาม,  ผู้เป็นสาวิกาของเรา   ก็มีอยู่.
จุนทะ !        ในบัดนี้    พรหมจรรย์ (คือศาสนา) ของเรา  มั่งคั่ง  เจริญ
แพร่หลาย   เป็นที่รู้จักของมหาชน   เป็นปึกแผ่น  พอเพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ประกาศได้ด้วยดี (สืบไป) ได้แล้ว.

พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
ภาค ๕ การปรินิพพาน หน้าที่ ๕๕๖/๖๑๔

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *