ผัสสะ

ภิกษุทั้งหลาย !
ก็ ผัสสะ
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
หมู่แห่งผัสสะทั้งหลาย ๖ หมู่
เหล่านี้ คือ

สัมผัสทางตา

สัมผัสทางหู

สัมผัสทางจมูก

สัมผัสทางลิ้น

สัมผัสทางกาย

และ
สัมผัสทางใจ

ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า
ผัสสะ

ความก่อขึ้นพร้อม
แห่งผัสสะ ย่อมมี
เพราะ
ความก่อขึ้นพร้อม
แห่งสฬายตนะ

ความดับไม่เหลือ
แห่งผัสสะ ย่อมมี
เพราะ
ความดับไม่เหลือ
แห่งสฬายตนะ

มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง
เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่ง
ความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ

ได้แก่สิ่งเหล่านี้
คือ

( สัมมาทิฏฐิ )
ความเห็นชอบ

( สัมมาสังกัปปะ )
ความดำริชอบ

( สัมมาวาจา )
วาจาชอบ

( สัมมากัมมันตะ )
การงานชอบ

( สัมมาอาชีวะ )
อาชีวะชอบ

( สัมมาวายามะ )
ความเพียรชอบ

( สัมมาสติ )
ความระลึกชอบ

( สัมมาสมาธิ )
ความตั้งใจมั่นชอบ

ฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน ว่าด้วยเรื่อง พระโสดาบัน คือ ผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสาย โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ หน้า ๔๔ – ๔๕

http://www.buddha-quote.com/?p=975

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *