ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน

ภิกษุ  ท. !  เราแล เป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ ฉลาดในเรื่อง โลกอื่น,
เป็นผู้ฉลาดต่อ วัฎฎะอันเป็นที่อยู่ของมาร   ฉลาดต่อ วิวัฎฎะอันไม่เป็นที่อยู่ของมาร,
เป็นผู้ฉลาดต่อ วัฎฎะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยู   ฉลาดต่อ วิวัฎะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยู.
ชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อ ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อความสุข   แก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนาน.

(ครั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้แล้ว   พระสุคตได้ตรัสคำอื่นอีกดังนี้ว่า 🙂

ทั้งโลกนี้แลโลกอื่น   ตถาคตผู้ทราบดีอยู่   ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้ว.
ทั้งที่ที่มารไปไม่ถึง   และที่ที่มฤตยูไปไม่ถึง   ตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัด
ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้ว    เพราะความรู้โลกทั้งปวง.
ประตูนครแห่งความไม่ตาย   ตถาคตเปิดโล่งไว้แล้ว  เพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันเกษม.
กระแสแห่งมารผู้มีบาป   ตถาคตปิดกั้นเสียแล้ว  กำจัดเสียแล้ว   ทำให้หมดพิษสงแล้ว.
ภิกษุ ท. !   เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูมด้วยปราโมทย์   ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิด.

พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
ภาคนำ ข้อความให้เกิดความสนใจในพุทธประวัติ หน้าที่ ๑๓/๖๑๔

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *