พระตถาคตเกิดขึ้น แสดงธรรมเพื่อความรำงับ, ดับ, รู้

ภิกษุ ท. !     ตถาคต  เกิดขึ้นแล้ว ในโลกนี้ เป็นพระอรหันต์ ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง
สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ  ดำเนินไปดี  รู้แจ้งโลก  เป็นสารถี
ฝึกคนควรฝึก ไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้เบิกบานแล้ว
จำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์.

ธรรมที่ตถาคตแสดง  นั้น   เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบรำงับ,
เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความดับเย็นสนิท,   เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความรู้ครบถ้วน,
เป็นธรรมที่ประกาศไว้โดยพระสุคต.

พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
ภาคนำ ข้อความให้เกิดความสนใจในพุทธประวัติ หน้าที่ ๑๒/๖๑๔

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *