อัฏฐังคิกมรรคสำเร็จได้ด้วยอัปปมาทยอดแห่งกุศลธรรม

ภิกษุ ท. !     สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้า  มีสองเท้า  มีสี่เท้า  มีมากเท้าก็ดี
มีรูป ไม่มีรูป   มีสัญญา  ไม่มีสัญญา   มีสัญญาก็หามิได้  ไม่มีสัญญาก็หามิได้ก็ดี,
มีประมาณเท่าใด ;  ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ย่อมปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดา
สัตว์เหล่านั้น.   ภิกษุ ท. !    กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งบรรดามี  กุศลธรรม
ทั้งหลายทั้งปวงนั้น มีความไม่ประมาทเป็นมูล มีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลง.
ความไม่ประมาท      ย่อมปรากฏว่าเป็นเลิศกว่าบรรดากุศลธรรมเหล่านั้น  ;
ฉันใดก็ฉันนั้น. ภิกษุ ท. !     ข้อนี้เป็นสิ่งที่ภิกษุ ผู้ไม่ประมาทพึงหวังได้
คือ เธอจัก เจริญกระทำให้มากซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรค
–  มหาวาร. สํ. ๑๙/๖๒-๖๗/๒๕๔-๒๖๓.

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒
ภาค ๔ ว่าด้วย มัคคอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐคือมรรค หน้าที่ ๘๕๖/๑๕๗๒

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *