อัฏฐังคิกมรรค มีกระแสไหลไปสู่นิพพาน

ภิกษุ ท. !   มหานทีไร ๆ เหล่านี้   คือ แม่น้ำคงคา   แม่น้ำยมุนา   แม่น้ำ
อจิรวดี แม่น้ำสรภู  แม่น้ำมหี ;  แม่น้ำทั้งหมดนั้น ลาดไปทางปราจีนทิศ (ทิศ
ตะวันออก) เอียงไปทางปราจีนทิศ  เงื้อมไปทางปราจีนทิศ  ฉันใด ;  ภิกษุ ท. !
ภิกษุ เจริญกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดอยู่ ย่อมเป็นผู้มีความลาดไป
ทางนิพพาน   เอียงไปทางนิพพาน   เงื้อมไปทางนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุ ท. !   ภิกษุเจริญกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดอยู่ อย่าง
ไรเล่า จึงเป็นผู้มีความลาดไปทางนิพพาน เอียงไปทางนิพพาน เงื้อมไปทาง
นิพพาน ?     ภิกษุ ท. !    ภิกษุในกรณีนี้    ย่อม  เจริญสัมมาทิฏฐิ ….
สัมมาสังกัปปะ …. สัมมาวาจา …. สัมมากัมมันตะ …. สัมมาอาชีวะ ….
สัมมาวายามะ …. สัมมาสติ …. สัมมาสมาธิ ชนิดที่ อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปเพื่อความสละลง.
ภิกษุ ท. !  ภิกษุเจริญกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดอยู่  อย่างนี้แล
จึงเป็นผู้มีความลาดไปทางนิพพาน  เอียงไปทางนิพพาน   เงื้อมไปทางนิพพาน.
–  มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๙/๑๘๙-๑๙๐.

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒
ภาค ๔ ว่าด้วย มัคคอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐคือมรรค หน้าที่ ๘๔๐/๑๕๗๒

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *