อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะพรหมจรรย์

ภิกษุ ท. !     เราจักแสดงซึ่ง พรหมจรรย์ และ  ผลแห่งพรหมจรรย์.
เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิกษุ ท. !     พรหมจรรย์    เป็นอย่างไรเล่า ?     คือ   อริยอัฏฐังคิกมรรค
นี้นั่นเอง ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท. !  นี้เรากล่าวว่า
พรหมจรรย์.
ภิกษุ ท. !     ผลแห่งพรหมจรรย์ เป็นอย่างไรเล่า ?  คือ โสตาปัตติผล
สกทาคามิผล  อนาคามิผล  อรหัตตผล.    ภิกษุ ท. !  นี้เราเรียกว่า   ผลแห่ง
พรหมจรรย์.
– มหาวาร. สํ . ๑๙/๓๑ – ๓๒/๑๑๑ – ๑๑๓.

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒
ภาค ๔ ว่าด้วย มัคคอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐคือมรรค หน้าที่ ๘๖๐/๑๕๗๒

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *