อุปาทาน

ภิกษุทั้งหลาย !
ก็ อุปาทาน
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
อุปาทานทั้งหลาย ๔ อย่าง
เหล่านี้ คือ

ความยึดมั่น
ในกาม

ความยึดมั่น
ในความเห็น

ความยึดมั่น
ในข้อปฏิบัติทางกายและวาจา

และ

ความยึดมั่น
ในความเป็นตัวตน

ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า
อุปาทาน

ความก่อขึ้นพร้อม
แห่งอุปาทาน ย่อมมี
เพราะ
ความก่อขึ้นพร้อม
แห่งตัณหา

ความดับไม่เหลือ
แห่งอุปาทาน ย่อมมี
เพราะ
ความดับไม่เหลือ
แห่งตัณหา

มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง
เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่ง
ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน

ได้แก่สิ่งเหล่านี้
คือ

( สัมมาทิฏฐิ )
ความเห็นชอบ

( สัมมาสังกัปปะ )
ความดำริชอบ

( สัมมาวาจา )
วาจาชอบ

( สัมมากัมมันตะ )
การงานชอบ

( สัมมาอาชีวะ )
อาชีวะชอบ

( สัมมาวายามะ )
ความเพียรชอบ

( สัมมาสติ )
ความระลึกชอบ

( สัมมาสมาธิ )
ความตั้งใจมั่นชอบ

ฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน ว่าด้วยเรื่อง พระโสดาบัน คือ ผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสาย โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ หน้า ๔๒ – ๔๓

http://www.buddha-quote.com/?p=924

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *