มัชฌิมาปฏิปทา ในฐานะเหตุให้เกิดจักษุและญาณเพื่อนิพพาน

ภิกษุ ท. !     ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)
อันเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้ว เป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักษุ
เป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง
เพื่อความตรัสรู้พร้อมเพื่อนิพพาน   นั้นเป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุ ท. !     ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้น  คือ  ข้อปฏิบัติเป็นหนทาง
อันประเสริฐ  ประกอบอยู่ด้วยองค์แปดประการนี่เอง;  ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ  สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ :
ภิกษุ ท. !    นี้แล  คือ  ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง
ที่ตถาคตได้ทรงตรัสรู้เฉพาะแล้ว   เป็นข้อปฏิบัติ
ทำให้เกิดจักษุ  ทำให้เกิดญาณ  เป็นไปเพื่อความสงบ
เพื่อความรู้อันยิ่ง เพื่อความตรัสรู้พร้อม   เพื่อนิพพาน.
– มหาวาร.สํ ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒
ภาค ๔ ว่าด้วย มัคคอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐคือมรรค หน้าที่ ๘๔๖/๑๕๗๒

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *