“สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้

“แน่ะเธอ ! ที่สุดโลก แห่งใด  อันสัตว์ไม่ Continue reading “สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้

คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๒)

ช่างไม้ทั้งหลาย ! อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธ Continue reading คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๒)

สุขและทุกข์อันเป็นภายใน

ก็เพราะอวิชชาดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลือ กาย Continue reading สุขและทุกข์อันเป็นภายใน

คนไม่ทิ้งธรรม ๑

ภิกษุ ท. !    ในทิศใด  พวกภิกษุ  มีความพ Continue reading คนไม่ทิ้งธรรม ๑

สัมมาทิฏฐิเป็นรุ่งอรุณแห่งกุศลธรรม

ภิกษุ ท. !     เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นม Continue reading สัมมาทิฏฐิเป็นรุ่งอรุณแห่งกุศลธรรม

ผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรค

ภิกษุผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรคอันประ Continue reading ผู้มีมิตรดี ย่อมเจริญอริยมรรค

เพราะความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับ แห่งเวทนา

เพราะความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับ แห่งเ Continue reading เพราะความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับ แห่งเวทนา