ธรรมเป็นรุ่งอรุณแห่งอัฏฐังคิกมรรค

ภิกษุ ท. !     เมื่อดวงอาทิตย์กำลังขึ้น สิ่งที่มาก่อน  เป็น นิมิตให้เห็น
ก่อน   คือการขึ้นมาแห่งอรุณ  ฉันใด ;  ภิกษุ ท. !   เมื่อมีการเกิดขึ้นแห่งอริย-
อัฏฐังคิกมรรคของภิกษุ สิ่งที่มาก่อน เป็นนิมิตให้เห็นก่อน คือ กัล๎ยาณมิตตตา
(ความเป็นผู้กัลยาณมิตร) ฉันนั้นเหมือนกัน.  ภิกษุ ท. !  นี้คือความหวังของภิกษุผู้มี
กัลยาณมิตร คือเธอจักเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรค
ได้จักกระทำให้มากซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรคได้.
ภิกษุ ท. !     ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร ย่อมเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรค ย่อม
กระทำให้มากซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรคได้  ชนิดไหนกันเล่า?  ภิกษุ ท. !  ภิกษุใน
กรณีนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ …. สัมมาสังกัปปะ …. สัมมาวาจา ….
สัมมากัมมันตะ …. สัมมาอาชีวะ …. สัมมาวายามะ …. สัมมาสติ ….
สัมมาสมาธิ.  ชนิดที่  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปเพื่อ
ความสลัดลง.  ภิกษุ ท. !   ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร ย่อมเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรค
ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรคได้   อย่างนี้แล.
–  มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖ – ๓๙/๑๒๙ – ๑๔๖.

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ๒
ภาค ๔ ว่าด้วย มัคคอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐคือมรรค หน้าที่ ๘๕๔/๑๕๗๒

About เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

เนื้อแท้ที่ไม่อันตธาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

ใส่ผลลัพธ์ให้ถูกค่ะ *