ไม่ควบคุมรากฐานแห่งปฏิจจสมุปบาทจึงเกิดทุกข์

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย !  ผัสสายตนะทั้งหลาย Continue reading ไม่ควบคุมรากฐานแห่งปฏิจจสมุปบาทจึงเกิดทุกข์

ปฏิจจสมุปบาทแห่งปปัญจสัญญา อันทำความเนิ่นช้าแก่การละอนุสัย

ดูก่อน ภิกษุ! สัญญา (ความสำคัญมั่นหมายซึ Continue reading ปฏิจจสมุปบาทแห่งปปัญจสัญญา อันทำความเนิ่นช้าแก่การละอนุสัย

ปัญจุปาทานขันธ์เพิ่งจะมี เมื่อเกิดเวทนาในปฏิจจสมุปบาท

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลเมื่อไม่รู้ไม่ Continue reading ปัญจุปาทานขันธ์เพิ่งจะมี เมื่อเกิดเวทนาในปฏิจจสมุปบาท

อาการที่ยุ่งยากที่สุดของปฏิจจสมุปบาท คือ อาการของตัณหา

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ! เราจักแสดงซึ่งตัณหา Continue reading อาการที่ยุ่งยากที่สุดของปฏิจจสมุปบาท คือ อาการของตัณหา