รายละเอียดที่บุคคลควรทราบ เกี่ยวกับเรื่องกรรม

ภิกษุทั้งหลาย ! กรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควร Continue reading รายละเอียดที่บุคคลควรทราบ เกี่ยวกับเรื่องกรรม