อานาปานสติ – ทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธินี้แล ซึ่ Continue reading อานาปานสติ – ทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้

เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้รู้ลมหายใจอันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต

ราหุล ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว กระ Continue reading เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้รู้ลมหายใจอันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต

อานาปานสติ … เป็นสุขวิหารระงับได้ซึ่งอกุศล

ภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานสติสมาธินี้แล อัน Continue reading อานาปานสติ … เป็นสุขวิหารระงับได้ซึ่งอกุศล